پرسشنامه رژیم غذایی

برای اینکه بتونیم دقیقا بر اساس خواسته و نیازت رژیم برنامه ریزی کنیم ، نیاز داریم بشناسیمت.

مرحله بعد باید یه پرسشنامه ی دوازده مرحله ای پر کنی. ما با این پرسشنامه می تونیم یه پرونده ی دقیق ازت داشته باشیم و از همه مهمتر می تونیم درست بشناسیمت.پس با دقت پرش کن. اگه حوصله نداری پرسشنامه ی ساده رو پر کن ما برات تلفنی پرش می کنیم.
پرسشنامه ساده رو پر می کنم 

پرسشنامه رژیم غذایی

برای اینکه بتونیم دقیقا بر اساس خواسته و نیازت رژیم برنامه ریزی کنیم نیاز داریم کامل بشناسیمت.

 

مرحله ی بعد باید یه پرسشنامه ی ۱۳ مرحله ای رو پر کنی. تیم ما با استفاده از اطلاعات این پرسشنامه می تونه یک رژیم دقیقا برای تو طراحی کنه. پس پر انرژی پرسشنامه رو پر کن.

پرسشنامه ساده رو پر می کنم