به این میگن انرژی

معلومه تصمیم گرفتی

اصولی تغییر کنی

می خوای بدونی رژیمت چقدر میشه ؟

نه، می دونم پولش با یه پیتزا یکیه

به این میگن انرژی

معلومه تصمیم گرفتی

اصولی تغییر کنی

می خوای قیمت رژیم حوروس فیت رو بدونی ؟

نه، می دونم پولش با یه پیتزا یکیه